Showing all 5 results

Liên Hệ Ngay: 0963.539.387

10,000 VND
  Lưu Lượng: 6m³/h
  Cột Áp: 6m
10,000 VND
  Lưu Lượng: 4m³/h
  Cột Áp: 6.5m
10,000 VND
  Lưu Lượng: 7m³/h
  Cột Áp: 8m
10,000 VND
  Lưu Lượng: 11m³/h
  Cột Áp: 8.5m
10,000 VND
  Lưu Lượng: 12.5m³/h
  Cột Áp: 8.5m